Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Z przedmiotowego artykułu dowiesz się jak napisać albo zgłosić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kancelaria Adwokacka Ernesta Mocarskiego nie tylko zajmuje się obroną oskarżonych w sprawach karnych, ale również pomaga ofiarom przestępstw uzyskać Sprawiedliwość, dlatego też reprezentujemy wielu klientów charakterze oskarżycieli posiłkowych.

Jeśli zostałeś ofiarą przestępstwa – na przykład skradziono Ci telefon, pieniądze, zostałeś pobity, oszukany – lub byłeś bezpośrednim świadkiem takiego zdarzenia, możesz, a nawet powinieneś złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Poniżej przedstawiamy, jak to zrobić.

Na marginesie pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 304 k.p.k. każda osoba, która dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym organów ścigania.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa można złożyć ustnie do Protokołu na Policji albo do Prokuratury. W praktyce bardzo często się zdarza, iż osoby pokrzywdzone idą do dyżurnego i zgłaszają przestępstwo. Jest to odpowiednie zachowanie w sprawach mniej skomplikowanych. Drugim sposobem jest pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które następnie wysyłamy do Policji/Prokuratury właściwej ze względu na popełnienie przestępstwa.

Ustne złożenie zawiadomienia polega na szczegółowym opisaniu całego zdarzenia policjantowi lub prokuratorowi. Następnie może nastąpić Twoje przesłuchanie jako świadka, a wszystko zostanie zapisane w protokole, który musisz podpisać.

Zawiadomienie pisemne możesz dostarczyć osobiście na komisariat lub do prokuratury, albo wysłać pocztą. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa powinno zawierać:

 • Twoje imię i nazwisko;
 • imiona rodziców oraz panieńskie nazwisko matki;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • numer oraz serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • wskazanie osoby zawiadamiającej wraz z adresem korespondencyjnym i numerem telefonu;
 • wskazanie osoby pokrzywdzonej, jeżeli jest inną, niż zawiadamiająca;
 • podanie  czasu i miejsca popełnienia czynu;
 • możliwie najbardziej dokładny opis zdarzenia;
 • określenie wysokości poniesionej szkody - w przypadku przestępstw przeciwko mieniu;
 • podanie ewentualnych świadków;
 • informacje o posiadanych dowodach, w szczególności gdy istnieje ryzyko ich utraty lub zniekształcenia;
 • jeśli to możliwe - wskazanie sprawcy przestępstwa lub osoby podejrzewanej o jego popełnienie.

Takie zgłoszenie należy podpisać i wpisać jego datę. Pismo w postępowaniu karnym musi zawierać:

·      oznaczenie organy, do którego jest skierowana – np. Policja;

·      oznaczenie naszego adresu, nr. tel, e-mail, albo oświadczenie, że nie posiadamy;

·      treść wniosku/ pisma wraz z uzasadnieniem;

·      datę i podpis składającego

 

Powyższe elementy to minimum, jakie musimy zawrzeć w piśmie. Procedura karna nie wymaga na nas zachowania innych formalności niż ww. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa możemy więc napisać swobodnie sowimi zdaniami, nie musimy w cale podawać przepisów prawa, podstaw prawnych oraz innych elementów, to już na organie ścigania leży obowiązek odpowiedniego przeprowadzenia postępowania i zabezpieczenia materiału dowodowego.

Oczywiście, im precyzyjnie i dokładniej wskażemy ww. okoliczności tym większa szansa, że nasze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uzyskane wymagane przez nas efekty. W takim piśmie warto podać imiona i nazwiska świadków oraz ich adresy, dołączyć dokumenty wskazujące o popełnieniu przestępstwa czy też inne środki wideo lub audio. Można również wskazać przepisy prawa karnego, które zostały naruszone w wyniku działania i zachowania danej osoby. Warto również dodać, iż chce się brać udział w przesłuchaniu świadków, jako osoba pokrzywdzona. Możemy również wnosić, aby organy ścigania zdobyła jakieś dokumenty, przeprowadziły opinię biegłych albo dokonały jakiś czynności, które znajdują się w zakresie ich działań i kompetencji.

Każda osoba, niezależnie od wieku, płci, rasy czy narodowości, może złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Jeśli nie znasz języka polskiego, zawiadomienie zostanie sporządzone z udziałem tłumacza. Możesz również przyjść z osobą, która przetłumaczy Twoje słowa na język polski, podarunkiem, że nie była ona świadkiem zdarzenia.

 

Odpowiedzialność Karna

Osoba składająca zawiadomienie o przestępstwie, która ukończyła 17 lat, jest informowana o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oskarżeń oraz fałszywych zeznań. Trzeba pamiętać, że zgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa to nie jest zabawa, albowiem zgodnie z art. 238 k.k. ten kto zawiadamia o przestępstwie wiedząc, że go nie popełniono sam podlega przestępstwo i może być skazany na:

·      karę grzywny;

·      karę ograniczenia wolności;

·      karę pozbawienia wolności do lat 2

 

Zawiadomienie może zostać przyjęte przez każdego funkcjonariusza Policji. Ważne jest, abyś informował Policję o każdej zmianie adresu zamieszkania.

Jeśli w wyniku przestępstwa straciłeś przedmioty, zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające ich identyfikację, co zwiększy szanse na ich odzyskanie. W przypadku obrażeń, zabierz dokumentację medyczną.

Po tym jak złożysz zawiadomienie o przestępstwie możesz uzyskać status pokrzywdzonego, co uczyni Cię stroną w postępowaniu przed Policją, jako strona masz szereg praw wynikających z tego, że popełniono przestępstwo, możesz np. ustanowić swojego pełnomocnika, który pomoże Ci rzetelnie dochodzić Twoich praw oraz będzie dążył do naprawienia szkody powstałej w wyniku przestępstwa.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa to pierwszy etap dochodzenia swoich praw i warto zwrócić na niego szczególną uwagę, dobre i odpowiednio zaplanowane działania na tym etapie mogą tylko ułatwić dochodzenie swoich roszczeń w Sądzie i na etapie wyrokowania.

 

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Specjalizujemy się w prawie karnym

Zobacz wszystkie usługi