Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Znieważenie Funkcjonariusza – Przestępstwo z art. 226 kodeksu karnego

Nie tylko zwyzywanie Policjanta jest znieważeniem funkcjonariusza publicznego z art. 226 k.k.

Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza kojarzy nam się wszystkim z jednym z wyzywaniem Policjanta podczas wykonywanej przez niego interwencji albo pracy. Z przedmiotowego artykułu dowiecie się Państwo trochę więcej o tym czynie zabronionym.

Warto dodać np., że adwokat wykonujący czynności zawodowe również jest funkcjonariuszem publicznym, a więc nie warto nas wyzywać!

 

Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego to specyficzna forma naruszenia prawa, która zasługuje na szczególną uwagę ze względu na osoby, które w imieniu państwa wykonują swoje obowiązki. W odróżnieniu od zwykłego znieważenia, to przestępstwo dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy publicznych, co podkreśla jego wagę w ochronie osób pełniących kluczowe role w strukturze państwowej.

 

Zgodnie z art. 226 Kodeksu karnego, znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy podczas pełnienia obowiązków służbowych jest przestępstwem. Ważne jest, że czyn ten ma również swoją surowszą formę, gdy zniewaga dotyczy publicznie lub poniżenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ten kto popełnia przestępstwo z art. 226 kodeksu karnego może otrzymać karę:

·      Grzywny

·      Ograniczenia wolności

·      Pozbawienia wolności do roku

 

Kto Jest Funkcjonariuszem Publicznym?

 

Kodeks karny jasno określa, kto jest funkcjonariuszem publicznym. Są to między innymi:

·       Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

·       Posłowie, senatorowie, radni,

·       Sędziowie, prokuratorzy, notariusze, komornicy,

·       Pracownicy administracji rządowej i samorządowej (z wyjątkiem tych wykonujących jedynie czynności usługowe),

·       Funkcjonariusze służb porządkowych oraz wojskowi w czynnej służbie;

·      Inni;

 

Nie należy mylić funkcjonariusza publicznego z osobą pełniącą funkcję publiczną, której definicja jest szersza i obejmuje również członków organów samorządowych oraz osoby zarządzające środkami publicznymi. Warto też zwrócić uwagę, że w wielu ustawach szczególnych danym osobom przy pewnych czynnościach nadano status funkcjonariusza publicznego, dlatego powyższy katalog jest katalogiem otwartym, a nie zamkniętym.

 

Osoba Przybrana Do Pomocy

 

Osobą przybraną do pomocy funkcjonariuszowi publicznemu może być każdy, kto został wyznaczony do pomocy przez funkcjonariusza lub samorzutnie zaoferował swoją pomoc. Oznacza to, że jeżeli będziemy pomagać policjantowi podczas zatrzymania to również możemy być chronienie przez przepisy jak funkcjonariusz publiczny.

 

Konstytucyjne Organy Rzeczypospolitej Polskiej

 

Konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej to te, które są wymienione w Konstytucji, takie jak Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrów, organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądy i trybunały, a także organy kontroli, jak Najwyższa Izba Kontroli i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Co ważne funkcjonariuszu musi wykonywać „obowiązki służbowe”, obowiązki służbowe są czymś innym niż czynnościami służbowymi. Każda czynność służbowa należy do obowiązków służbowych, ale nie każda czynność wykonywana w ramach obowiązków służbowych jest czynnością służbową. Wiem :D – skomplikowane.

 

Dobrem chronionym przez przepisy prawa w przypadku tegoprzestępstwa jest prawidłowe funkcjonowanie i poszanowanie instytucjipaństwowych i samorządowych. Przepisy mają na celu ochronę autorytetufunkcjonariuszy publicznych oraz osób przybranych do ich pomocy, co jestkluczowe dla efektywnej działalności instytucji publicznych.

Warto wiedzieć, że w zakresie odpowiedzialności karnej zadane przestępstwo mieści się tylko takie zachowanie, które jest podejmowane w czasie, w którym funkcjonariusz pełni obowiązki służbowe i podjęte w związku z tą działalnością. Działanie funkcjonariusza musi być podczas służby i w związku ze służbą.

 

Znieważenie funkcjonariusza może przybrać różne formy, od publicznych zniewag po obrażanie w mniej formalnym kontekście, nawet w obecności tylko jednej osoby. Jest to przestępstwo umyślne, które może być popełnione z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym, co oznacza, że sprawca musi mieć świadomość i chęć znieważenia funkcjonariusza lub przynajmniej godzić się na taki skutek. Obecnie bardzo często formą znieważenia są wpisu internetowe, ale bardziej klasyczne to:

·      Wyzwiska

·      Oplucie

·      Gesty

 

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku. W przypadku znieważenia konstytucyjnego organu RP, kara może wynosić do dwóch lat pozbawienia wolności. Jeżeli znieważenie było reakcją na niewłaściwe zachowanie funkcjonariusza, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

 

Znieważenie funkcjonariusza publicznego jest ścigane z urzędu, co oznacza, że nie jest wymagane złożenie wniosku przez pokrzywdzonego. W sprawach związanych z takim przestępstwem, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego obrońcy, aby zapewnić sobie odpowiednią ochronę prawną.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Specjalizujemy się w prawie karnym

Zobacz wszystkie usługi